Mimari Proje Tasarımı / Broşürü İncele


Mimari Proje Tasarımı
Mimari Proje Tasarımı

                Mimari proje tasarım süreci mevcut kent dokusu içinde oluşmuş kentsel değerlere referanslar, süreklilik, kentsel mekana katkı, peyzaj değerlerinin geliştirilmesi gibi mimarlık-kentsel tasarım bağlamındaki kavramsal değerlerin anlaşılması ve irdelenmesi, proje arazisinde kent koruma,kentsel onarım ve / veya yenileme ağırlıklı ve ileri teknoloji problemleri de içerebilen bir veya birden fazla konu üzerinde çözümleri kapsayan bir süreçtir.

    Proje tasarım sürecinde kent bütünü içinde yakın ve uzak çevrenin proje konusu ile birlikte değerlendirilmesi, bununla ve kapsadığı işlevle ilişkili üçüncü boyuttaki değerlerin geliştirilmesi, doğru işlevsel ve strüktürel çözümlere varılması ve bunların doğru bir şekilde sunulması projeyi bir bütün haline getiren en önemli noktalardır.

 

RESTORASYON VE RESTİTÜSYON

                Belli bir dönemin kentsel ve mimari düzenini, yapım tekniğini, estetik anlayışını, sosyal yaşamını açıklayan ve bu özellikleri nedeniyle tarihi belge niteliği taşıyan yapıları, bu niteliklere uygun tarihi yapılar için envanter çalışmalarının yapılması, yakın çevresiyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve uygulamalı olarak rölevelerinin (yapıların büyüklüklerine bağlı olarak 1/100 veya 1/50 ölçeklerde) hazırlanması röleve çalışmalarının esas konusudur.Tarihi belge niteliği taşıyan bir yapının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve restorasyon projesinin hazırlanmasında ilk basamak olan rölevenin hazırlanması için yaygın olarak kullanılan

geleneksel teknikler ve hızlı, güvenilir röleve temini için tercih edilen, gelişmiş bir röleve tekniği olan fotogrametri ve yeni bir teknik olan lazer tarama kullanılmaktadır.Restitüsyon ve röleve çalışmaları tarihi yapılarda kullanılan malzeme, yapılara zaman içinde ilave edilen ekler ve bozulmaların tespit edilebilmesi amacıyla hazırlanan analiz çalışmalarını da kapsayan bir süreçtir.

 

    Koruma kuramları içinde tartışılarak değerlendirilen ve günümüzde Çağdaş Koruma Kuramı anlayışı içinde sürdürülen restorasyon çalışmalarına veri sağlayan düşünsel ve teknik bilgilerin projeye aktarılarak, yakın bir dönemde hazırlanmış güvenilir röleveleri temin edilebilen yapının veya yakın çevresindeki tarihi belge niteliği taşıyan yapılara ait envanter çalışmalarını, röleveleri ve analiz çalışmalarını kullanarak yapılara ait restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanır.Koruma anlayışının kısa tarihi ve kuramsal temeli -Venedik Tüzüğü ile genişletilen anıt kavramının getirdiği değerlendirme ölçütleri - Anıtlarda bozulmaya neden olan etkenleri - Tarihi çevre koruma anlayışı - Taşınır kültür varlıkları ve taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının korunması ile ilgili yasalar ve yapının yeni fonksiyonu projeyi şekillendiren başlıca  etkenlerdir.

 

İÇ MEKAN TASARIMI VE DEKORASYON

                İç mekan tasarımı işlevsel, yapısal, teknik ve ekonomik unsurları göz önünde tutarak her ölçekteki iç mekanı tasarlama sürecidir. Mekan tasarımı mevcut binaların iç mekan yenileme projelerinin tasarım ve uygulama aşamalarını veya yeni tasarlanmış her tür binanın iç mekan düzenlenmesini kapsar.Tasarımın teknik ve sanatsal dayanaklarını birleştirerek;çağdaş tasarım anlayışlarına uygun iç mekan çözümlemelerini üretebilmek projenin temelidir. Bu süreç iç mekan tasarımda teorik bilgi ve tasarım anlayışıyla, daha yaşanabilir ve yaşam kalitesi daha yüksek mekanları tasarlamayı,hızlı ve pratik tasarım çözümlerini üretmeyi ve geliştirmeyi kapsar.

             

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Ürün tasarımı ve geliştirme, kullanıcı gereksinimlerini temel alarak, endüstrinin gereksinimlerini karşılayan disiplinlerarası bir firma etkinliğidir. Endüstri Ürünleri Tasarımı ise bu etkinlik içerisinde yer alan asli unsurlardan birisidir. Ürün tasarım ve geliştirme sürecinde Endüstri Ürünleri:

 

 Tasarımının temel işlevleri;

           a) sürecin başında ürün kopsept ve spesifikasyonlarının oluşturulması;

           b) oluşturulan konseptlerin görselleştirilerek ürün geliştirme sürecindeki diğer aktörlerle    paylasilmasi

           c) ve sürecin bütününde, ürünün üretim teknolojisi çerçevesinde geliştirilmesinin gerektirdiği tasarım süreci olarak özetlenebilir.

           Bu anlamda Endüstri Ürünleri Tasarımı ürün-insan ilişkisinin görsel, fiziksel, bilişsel ve işlevsel arayüzünün kurgulanmasını olduğu kadar, günümüz teknolojisinin sunduğu olanak ve kısıtlamaların ürün ve/veya sistem bazında yorumlanmasını da içeren yaratıcı bir endüstriyel etkinliktir.

 

UYGULAMA PROJE ÇALIŞMALARI

                Avan projeleri ve kesin proje çalışmaları bitmiş bir projenin ruhsat ve imalat için gerekli 1/500,1/200,1/50 , sistem detaylarını kapsayan 1/20 ve nokta detaylarını kapsayan 1/5 çizimlerin tümü uygulama pojesi kapsamına girer. Uygulama projesi çizimleri gerekli resmi kurumlar tarafından istenen normlarda olmalıdır.Çizimler doğrultusunda imalat yapılacağı için yada resmi belge niteliğinde oldukları için uzman kişiler tarafından titizlikle hazırlanmalıdır.

             

SİSTEM VE MONTAJ DETAYLARI

                Uygulama çizimleri dışında yerinde imalat sırasında kullanılacak 1/20,1/10 ve 1/5 çizimleri içerir.Sistem ve montaj detayları kullanılan malzemelerin üretim normlarını ve montaj sistemini belirlemede etkin rol oynar.Bu çalışmanın amacı uygulama esnasında oluşabilecek yanlış imalatı önlemek ve uygulamanın doğru ve zamanında en az maliyetle bitirilmesini sağlamaktır.Bu süreçte yerine uygun detayı tasarlayıp çözebilecek ve uygulamasını sorunsuz üstlenebilecek bir ekiple çalışmak en doğrusudur.

METRAJ,KEŞİF,MALİYET ANALİZİ

                Bu çalışma uygulama esnasında veya öncesinde yapılan çalışmalarla mali bir tablo hazırlanmasını ve bir maliyet çıkarılmasını kapsar.Çalışmanın amacı uygulama esnasında herhangi bir beklenmedik sürprizle karşılaşmamak ve bu sayede uygulama sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamaktır. Bu çalışma aynı zamanda müteahitlik firması ile işveren arasında ki ilişkileri düzenlemede ve herhangi aksaklık yada sorun yaşamadan imalatı en kısa sürede bitirmeyi sağlar.