Şehir Planlama / Broşürü İncele


Şehir Planlama
Şehir Planlama

İMAR PLANLARI

        Belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı , sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı,yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen ve bu amaçla beldenin sosyal , ekonomik , demografik , kültürel , fiziksel , tarihsel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayalı olarak hazırlanan , kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen , arazi kullanımı , koruma , kısıtlama kararları , örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren pafta , rapor ve notlardan oluşan belgelerdir.Yeni İmar Planı , Revizyon İmar Planları , İlave İmar Planı ,İlave Revizyon İmar Planı ve OSB Planları bu kapsamda ele alınır.

NAZIM İMAR PLANLARI

                    Nazım imar planı, varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.

 UYGULAMA İMAR PLANLARI

                    Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

 İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI

                    İmar planı ana kararkarını,sürekliliğini,bütünlüğünü,teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte,bilimsel,nesnel ve teknik gerekçelere dayanan kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir.

 PARSELASYON PLANLARI

                    İmar plânının araziye uygulamasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan plân çalışmalarının tümüdür.